wpisz słowo:   
 Niedziela,  14 Sierpnia 2022
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2022-06-14
 WAŻNE! INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

Ze względu na niewykorzystanie limitu środków w marcowym naborze wniosków, uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 29 lipca 2022 roku, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia polegające na wymianie istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na bardziej ekologiczne.

Zasady udzielania dotacji określone są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 maja 2018 r., poz. 4392), zmienionej uchwałą nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 stycznia 2020 r., poz. 447) oraz uchwałą nr XXII/237/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 25 czerwca 2020 r., poz. 5233).

Dokumenty są dostępne na stronie: www.bip.wolsztyn.pl, w zakładce: OCHRONA POWIETRZA / PROGRAM OCHRONY POWIETRZA / NABÓR WNIOSKÓW 2022/ NABÓR WNIOSKÓW - lipiec.

Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia polegające na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, w pierwszej kolejności na:
    1. kotły gazowe;
    2. kotły olejowe;
    3. kotły olejowo-gazowe;
    4. ogrzewanie elektryczne;
    5. wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
a w drugiej kolejności na:
    6. pompy ciepła;
    7. kotły na paliwo stałe z zachowaniem następujących warunków:
        ◦ udokumentowanie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej;
        ◦ posiadanie certyfikatu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 roku, poz.8807) (certyfikaty zgodności, tzw. „ekoprojekt” lub „ecodesign”).

Uwaga: Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych, a w przypadku wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – trwałe odcięcie tego lokalu od wspólnej kotłowni c.o. z zastosowaniem kotłów na paliwo stałe.

Dofinansowanie dotyczy zakupów i prac, obejmujących:
    1) demontaż starego źródła ogrzewania,
    2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
    3) zakup i montaż wkładu kominowego,
    4) podłączenie do sieci gazowej,
    5) podłączenie do sieci elektrycznej,
    6) podłączenie do sieci cieplnej.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Przypominamy, że dotacja przeznaczona może być wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac, realizowanych w obiektach na terenie miasta i gminy Wolsztyn, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji. Finansowaniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy o jej udzielenie.

Można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, a jednocześnie nie więcej niż:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
a) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe lub olejowo-gazowe,
b) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,
c) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne,
d) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
e)  3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły na paliwo stałe, spełniające określone wymagania

2) dla wyodrębnionego lokalu w budynku mieszkalnym:
a) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe i olejowo-gazowe,
b) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.
c) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,
3) dla budynku wielorodzinnego:
a) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie gazowe, olejowe, olejowo-gazowe lub pompę ciepła,
b) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń i muszą być kompletne, tzn. zawierać wszystkie załączniki opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu,
t.j.: dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. aktualny odpis z księgi wieczystej oraz w niektórych sytuacjach: akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny lub umowa najmu), zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku najemcy), zgody wszystkich współwłaścicieli, oświadczenie o pokryciu kosztów przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę oraz odpowiednie uchwały w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Wnioski należy składać na aktualnych drukach (stanowiących załącznik do uchwały nr XVI/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku). W przypadku załączenia kserokopii załączników, wnioskodawca winien przedłożyć do wglądu oryginały celem poświadczenia zgodności kserokopii z okazanym dokumentem.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wolsztyn a wnioskodawcą, a jej podpisanie może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Prosimy o zachowanie wszelkich wymogów prawa budowlanego, m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Wolsztyn na 2022 rok.
Po uwzględnieniu środków już wydatkowanych zgodnie z naborem dokonanym w marcu b.r. aktualnie pozostało około 100 tys. zł. dostępnych środków.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze i silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-27 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr i burze
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-05-20 | Ostrzeżenie meteorologiczne - opady i silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2022-08-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-08-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-31
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-07-17
Urząd Miejski w Wolsztynie
2022-06-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 40
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"