wpisz słowo:   
 Piątek,  29 Września 2023
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Środki z budżetu państwa

Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. Nowa Obra.

 

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje:
1. Adaptację poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Zakres planowanych prac i dostaw obejmuje roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz zewnętrzną klatkę schodową na elewacji wschodniej budynku o konstrukcji stalowej ze stopniami prefabrykowanymi w postaci krat WEMA.
2. Budowę świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi. Zakres planowanych prac i dostaw obejmuje roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Projektowana powierzchnia użytkowa obiektu to 177,12m2, kubatura 1295,56m3. Zaprojektowany budynek składa się z części głównej (sali) oraz z części zaplecza kuchennego oraz części przeznaczonej na pomieszczenia higieniczno – sanitarne, gospodarcze i techniczne.
3. Termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno. Planuje się przede wszystkim modernizację systemów c.o. i c.w.u., docieplenie przegród budowlanych, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i wymianę stolarki otworowej oraz rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części sali gimnastycznej na sale dydaktyczne wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
4. Głęboką modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie obejmującą m.in.: modernizację systemów c.o. i c.w.u., docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki otworowej, montaż urządzeń wentylacji mechanicznej, montaż żaluzji okiennych od strony południowej.
5. Budowę sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160mm o łącznej długości ponad 2,5 km.


Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa

 


Zadanie inwestycyjne obejmuje:
• przebudowę budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku (przeznaczenie lokalu mieszkalnego na cele oświatowe),
• adaptację poddasza nieużytkowego na pomieszczenia szkolne,
• przystosowanie pomieszczeń parteru na potrzeby oddziałów przedszkolnych,
• budowę budynku gospodarczo – magazynowego,
• budowę płyty fundamentowej pod zbiornik naziemny na gaz płynny,
• wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej,
• modernizację energetyczną budynku obejmującą przede wszystkim docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki otworowej, modernizację systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz modernizację systemu oświetlenia.

 

 

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn

 

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do krzyża przydrożnego w centrum wsi.
2. Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie obejmująca II etap budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z dworcem kolejowo – autobusowym, w tym budowa miejsc parkingowych dla podróżnych, drogę manewrową wraz z chodnikiem (połączenie dworca z drogą wojewódzką nr 305), oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową i rewitalizację rampy.

 

Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra

 

 

Zadanie obejmuje m.in.:
    • budowę amfiteatru – sceny wraz z trybunami,
    • budowę ciągów komunikacyjnych z płyt betonowych 50x50x7 cm i kostki betonowej 6x6x6 cm,
    • elementy uzupełniające (ławki, roboty rozbiórkowe, przeniesienie betonowych stołów).

 

 

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie

 

 

13 lipca br. podpisana została umowa dotycząca budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie. Gmina Wolsztyn na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 4.146.104 zł.
Inwestycja powstanie przy ulicy Komorowskiej. Obiekt który powstanie będzie budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni 733,81 m2, w tym powierzchni użytkowej 467,08 m2. Kubatura budynku to 2.101,86 m3. Realizatorem inwestycji jest wybrana na drodze przetargu firma AKKBUD, a koszt inwestycji zgodnie z umową wyniesie 4.362.947,97 zł. Postęp prac

 

 

Przebudowa skrzyżowania DK 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie

 


6 lipca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa została zawarta między Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim, a Gminą Wolsztyn reprezentowaną przez Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Prządki.
Zadanie obejmuje m.in.:
    • przebudowę ulicy Żwirowej,
    • chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
    • ciąg pieszo-rowerowy,
    • przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 32 wraz z przebudową ekranów akustycznych,
    • sygnalizację świetlną,
    • przejścia dla pieszych,
    • system oznakowania pionowego i poziomego.
Całkowita wartość zadania to 1.487.281,70 zł, z czego przyznane dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 572.030,32 zł.

Postęp prac

 

 

Modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie

 

 

W piątek, 12 listopada 2021 r., odbyło się oficjalnie otwarte rozbudowanego i zmodernizowanego Przedszkole nr 3 w Wolsztynie. Dokładny koszt wyniósł 3.864.346,20 zł brutto. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wolsztyński samorząd miejski pozyskał 1.368.081,83 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 642.478,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku, a z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71.268,30 zł na zakup i montaż windy.
Inwestycja objęła zarówno prace związane z przebudową istniejącego budynku przedszkola jak i rozbudowę obiektu o nowe pomieszczenia. W tych ostatnich pojawiły się m.in. winda i podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariaty. Pomieszczenia są wyposażone m.in. w system oddymiania. Przeprowadzone zostały także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Pojawiło się ogrodzenie panelowe z furtkami wraz z systemem kontroli dostępu, a także utworzono bezpieczną drogę pożarową.  Wykonane zostały instalacje elektryczne, wodociągowe, hydrantów wewnętrznych, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, gazowej, centralnego ogrzewania.

 

Niałek Wielki - budowa drogi

 

 

W ramach inwestycji utwardzona została ulica prowadząca nad brzegiem Jeziora Berzyńskiego koło Przystani Żeglarskiej oraz drogi wewnętrzne łączące ten odcinek z drogą wojewódzką 315. Powstała tu jezdnia z kostki brukowej o długości 590 m i szerokości od 3 do 5 metrów. Wykonane zostały także odwodnienia oraz zjazdy do posesji. Koszt inwestycji to 566.162,17 zł.


Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

 

 

Wilcze - kolejna inwestycja drogowa w gminie Wolsztyn

 

 

We wrześniu 2020 r. zakończyły się prace przy budowie drogi w Wilczu w kierunku Uścia. Droga ma długość 450,6 m i szerokość 5,5 m i wykonana została z betonu asfaltowego. Dotychczas była tu jedynie droga gruntowa. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Inwestorem - Gmina Wolsztyn. Koszt inwestycji, ustalony na podstawie przetargu, to 490.001,50 zł brutto.


Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

 

Budowa drogi w Nowym Widzimiu

 

 

27 października br. odbył się odbiór techniczny inwestycji drogowej w Nowym Widzimiu. Powstała tu droga o długości 527 metrów wraz z 274-metrową kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym obejmującym cały zakres branży elektrycznej. W ramach zadania wykonane zostało również przełożenie istniejącej sieci teletechnicznej.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest firma Qbruk Krzysztof Kubicki z Nowego Tomyśla. Koszt budowy to ponad 700 tys. zł.

 

Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie Urząd Miejski w Wolsztynie

 Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-07-05 | 🌩 Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-04-25 | UWAGA PRZYMROZEK
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-03-25 | Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-02-03 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2023-09-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-08-26
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-08-13
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-07-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-20
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-17
Urząd Miejski w Wolsztynie
2023-06-17
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30
środa 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 55
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"